Basic

Pick great plan for you

$25/month

$30/month

Thêm tối đa 15 Tài khoản mạng xã hội
3 tài khoản trên mỗi mạng xã hội

Scheduling & Report

Facebook Lên lịch & Báo cáo

Instagram Lên lịch & Báo cáo

Twitter Lên lịch & Báo cáo

Reddit Lên lịch & Báo cáo

Youtube Lên lịch & Báo cáo

Modules & Addons

Facebook Livestream

Instagram Livestream

Youtube Livestream

Quản lý nhóm

Tính năng nâng cao

Spintax support

Hỗ trợ Watermark

Hỗ trợ Trình chỉnh sửa ảnh

Cloud import: Google Drive, Dropbox, One Drive

File type: Ảnh, Video

Lưu trữ: 100MB

Tối đa. Kích thước file: 100MB

Popular

Standard

Pick great plan for you

$45/month

$50/month

Thêm tối đa 25 Tài khoản mạng xã hội
5 tài khoản trên mỗi mạng xã hội

Scheduling & Report

Facebook Lên lịch & Báo cáo

Instagram Lên lịch & Báo cáo

Twitter Lên lịch & Báo cáo

Reddit Lên lịch & Báo cáo

Youtube Lên lịch & Báo cáo

Modules & Addons

Facebook Livestream

Instagram Livestream

Youtube Livestream

Quản lý nhóm

Tính năng nâng cao

Spintax support

Hỗ trợ Watermark

Hỗ trợ Trình chỉnh sửa ảnh

Cloud import: Google Drive, Dropbox, One Drive

File type: Ảnh, Video

Lưu trữ: 100MB

Tối đa. Kích thước file: 10MB

Permium

Pick great plan for you

$65/month

$70/month

Thêm tối đa 35 Tài khoản mạng xã hội
7 tài khoản trên mỗi mạng xã hội

Scheduling & Report

Facebook Lên lịch & Báo cáo

Instagram Lên lịch & Báo cáo

Twitter Lên lịch & Báo cáo

Reddit Lên lịch & Báo cáo

Youtube Lên lịch & Báo cáo

Modules & Addons

Facebook Livestream

Instagram Livestream

Youtube Livestream

Quản lý nhóm

Tính năng nâng cao

Spintax support

Hỗ trợ Watermark

Hỗ trợ Trình chỉnh sửa ảnh

Cloud import: Google Drive, Dropbox, One Drive

File type: Ảnh, Video

Lưu trữ: 100MB

Tối đa. Kích thước file: 10MB

Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm hệ thống? Hãy bắt đầu ngay chỉ với vài bước đơn giản